Prevádzkujte e-bike požičovňu BIKEY


BIKEY je jedinečným projektom na území Košického kraja, komplexne zastrešujúcim viaceré lokality e-bike požičovní. Prevádzka, prebiehajúca u rozličných prevádzkovateľov v rámci viacerých lokalít Košického kraja, bude komunikovaná jednotne pod brandom BIKEY a za jednotných podmienok vo vzťahu ku koncovému zákazníkovi. Cieľom projektu BIKEY je zvýšiť turistickú atraktívnosť lokalít Košického kraja, rozvíjať cykloturistiku a zabezpečiť dostupné cyklistické vybavenie a príslušenstvo pre návštevníkov. 

 • 24. 4. 2023Vyhlásenie výzvy

 • 15. 5. 2023Uzávierka výzvy

  Termín podanie žiadosti je do 15.05.2023 do 13:00 hod.
 • 25. 5. 2023Výber prevádzkovateľov

  e-bike požičovní BIKEY (na základe rozhodnutia hodnotiacej poroty) a následný podpis zmluvy
 • 3Q/2023Dodanie a montáž

  Dodanie a montáž modulov e-bike požičovní BIKEY
 • 4Q/2023Uvedenie BIKEY do prevádzky

4 výhody prevádzkovania krajských e-bike požičovní BIKEY

Minimálne vstupné náklady

BIKEY je hotovým riešením, ktorý spočíva v dodaní a montáži komplexného modulu s príslušenstvom, rezervačného systému a marketingovje podpory.

Jednotný rezervačný systém

Požičovne BIKEY budú mať jednotné podmienky vo vzťahu ku koncovému zákazníkovi a rezervácia bude prebiehať prostredníctvom dodaného rezervačného systému 

Komplexná marketingová podpora

Všetci vybraní prevádzkovatelia BIKEY budú zahrnutí v rámci komplexnej a dlhodobej komunikačnej stratégie.

Turistická atraktívnosť projektu

BIKEY zvýši turistickú atraktívnosť lokality, bude rozvíjať cykloturistiku a zabezpečí dostupné cyklistické vybavenie a príslušenstvo pre návštevníkov. 

 

Development KSK zabezpečuje:

 • Dodanie elektrobicyklov a komplexných modulov s prislúchajúcim vybavením, ich doprava a montáž na mieste
 • Manuál prevádzky BIKEY požičovní - vo vzťahu B2C (VOP, reklamačný poriadok, zásady užívania elektrobicykla)
 • Online rezervačný systém a jeho prevádzkovanie
 • Pravidelný servis elektrobicyklov (1x ročne)
 • Terénne úpravy, spočívajúce v predpríprave pozemku 
 • Možnosť bezodplatného prevodu vlastníckeho práva dodaných elektrobicyklov na prevádzkovateľa, po uplynutí siedmych rokov (počas tohto obdobia však musí prebiehať neprerušené a aktívne prevádzkovanie požičovne v súlade so Zmluvou o spolupráci)
 • Jednotný cenník pre všetky BIKEY požičovne
 • Marketingová a PR podpora (webová stránka s integrovaným online rezervačným systémom, združujúca všetky lokality s e-bike požičovňami, jednotná komunikácia v rámci sociálnych sietí)
 • Brand package (beach flags)

 

Prevádzkovateľ zabezpečuje:

 • Prevádzkovanie požičovne elektrobicyklov po dobu aspoň 7 rokov odo dňa začatia prevádzky
 • Pozemok, dostatočný na umiestnenie zvoleného komplexného modulu BIKEY. Zvolený pozemok musí byť vo vlastníctve prevádzkovateľa alebo v jeho dlhodobom nájme (minimálne do roku 2033). Pozemok musí mať prístup k elektrickej energii a internetu
 • Personálne obsadenie pri odovzdaní a prevzatí elektrobicyklov
 • Poistenie hnuteľných vecí poskytnutých Development KSK na prevádzkovanie požičovne elektrobicyklov minimálne vo výške ich obstarávacej ceny - všeobecná zodpovednosť za škodu, škody spôsobenej vandalizmom, vlámaním, požiarom, živelné poistenie, krádež
 • Uskladnenie elektrobicyklov v prípade modulu 3 a 4